หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ แนวทางการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เริ่มต้น

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นต่อไปนี้

 • - การจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด
 • - มาตรการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด
 • - การเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงทะเบียนสำหรับ ครู / บุคลากรทางการศึกษา

ลงทะเบียนสำหรับ หน่วยงาน / บุคคลทั่วไป คลิกที่นี่

จำนวนนักเรียนในความรับผิดชอบของท่าน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ หัวข้อ
บทนำ นโยบายการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 1 การดูแลสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทที่ 2 การบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทที่ 3 การเรียนรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทนำ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบก่อนเรียน (10 ข้อ)


1. สถานการณ์ใดทำให้โรงเรียนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

2. ภายใต้บริบทของการติดเชื้อโควิด-19 การเปิดเทอม หมายถึง

3. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเปิดภาคเรียน

4. หากมีการปล่อยปละละเลย ไม่วัดไข้บุคคลก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษา จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติข้อใด

5. หากครูต้องกักตัว 14 วัน จะไม่ถือเป็นการขาดงาน

6. หากนักเรียนไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใช้ โรงเรียนจะต้องทำอย่างไร

7. ข้อใดเป็นมาตรการหลักในการรักษาความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

9. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

10. ข้อใดคือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ความเสี่ยงของสถานศึกษา

 • - โรคโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ แพร่กระจายได้ง่าย ยังไม่มีวัคซีน
 • - สถานศึกษามีความเสี่ยงสูง เพราะมีครูและนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก
 • - โอกาสการติดเชื้อและระบาดมีสูงเนื่องจากพฤติกรรมของนักเรียนและกิจกรรม
 • - เด็กนักเรียนอาจจะติดเชื้อกลับบ้านและทำให้การแพร่ระบาดไปยังบุคคลในบ้าน เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ

กรอบการทำงานสำหรับการเปิดสถานศึกษาหลังโควิด-19

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ช่วง COVID-19
“โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

 • 1. จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน
 • 2. อำนวยการให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้
 • 3. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ช่องดิจิทัล TV 17 ช่อง
 • 4. การตัดสินใจเลือกนโยบายต้องผ่านการสำรวจความต้องการจากนักเรียนและครู
 • 5. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยให้เอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กมากขึ้น
 • 6. ดูแลบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค

มาตรการหลัก

 • 1. มีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ ซักประวัติ
 • 2. ให้ผู้เข้ามาในสถานที่ทุกคนสวมหน้ากากผ้า
 • 3. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร
 • 5. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเททำความสะอาด ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ
 • 6. พิจารณาลดแออัดด้วยการควบคุมจำนวนนักเรียน เหลื่อมเวลา หรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

มาตรการรอง

 • 1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกันก่อนและหลัง ใช้งานทุกครั้ง
 • 2. จัดพื้นที่การทำกิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
 • 3. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว
 • 4. มีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ
 • 5. อบรมความรู้ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 วิธีล้างมือ การสวมหน้ากาก การทำความสะอาด แก่ทุกคนในสถานศึกษา
 • 6. มีมาตรการสำหรับ รถรับส่งนักเรียน

2. การเรียนรู้

มาตรการหลัก

 • 1. จัดหาสื่อความรู้ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
 • 2. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้าน สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
 • 3. สร้างความเข้มแข็งของ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มาตรการรอง

 • 1. กรณีเด็กเล็ก ไม่แนะนำให้ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยขาดปฏิสัมพันธ์กับ ผู้สอน ครู ผู้ปกครอง
 • 2. ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่ กับสื่อออนไลน์ ที่ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอน นานเกินไป
 • 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียนประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน
 • 4. สนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบและผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้

3. การครอบคลุมเด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล

มาตรการหลัก

 • 1. จัดหาอุปกรณ์ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 • 2. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้
 • 3. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 • 4. มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอน
 • 5. จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ

มาตรการรอง

 • 1. แสวงหาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องโรคโควิด-19
 • 2. ประสานการดำเนินงานตาม แนวทางพัฒนากิจกรรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 3. ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด-19 และแนวทางการดูแลตัวเองโดยคำนึงถึงข้อจำกัด ทางภาษาและสังคม กลุ่ม นักเรียนพิการเรียนร่วม

4. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง

มาตรการหลัก

 • 1. จัดเตรียมแผนรองรับด้าน การเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณี ปิดสถานศึกษาชั่วคราว
 • 2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
 • 3. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร
 • 4. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบุคลากรและนักเรียนและการกักตัว
 • 5. สำหรับบุคลากรและ นักเรียนที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 ไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน

มาตรการรอง

 • 1. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ายในเรื่องมาตรการป้องกันการตีตราทางสังคม (social stigma)
 • 2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมใบรับรองแพทย์โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน
 • 3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์ควบคุมโรค

5. นโยบาย

มาตรการหลัก

 • 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
 • 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา
 • 3. มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด19 ของสถานศึกษา
 • 4. แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับโรคโควิด19
 • 5. กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการ
 • 6. มีการประเมินตนเอง
 • 7. มีมาตรการสำหรับรถรับส่ง
 • 8. มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน

มาตรการรอง

 • 1. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • 2. พิจารณาปิดสถานศึกษาตามสถานการณ์และความเหมาะสม
 • 3. สื่อสารให้มีความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการเสี่ยงการมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโค วิด-19 ได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กสมาธิสั้น

นโยบายเสริมสร้างวัคซีนชุมชนในสถานศึกษา
มาตรการ “4 สร้าง 2 ใช้”

สร้างสถานศึกษาที่รู้สึก

 • - “ปลอดภัย”(safety)
 • - “สงบ” (calm)
 • - มี “ความหวัง” (Hope)
 • - “เข้าใจ เห็นใจและให้โอกาส” (De-stigmatization)

ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (Efficacy) เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งปันทรัพยากรในชุมชน

ใช้สายสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Connectedness)

6. การบริหารการเงิน

มาตรการหลัก

 • 1. พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสำหรับการป้องกันการระบาดของโรคโค วิด-19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

มาตรการรอง

 • 1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุนและการสนับสนุนจาก หน่วยงาน องค์กร หรือ ภาคเอกชน
 • 2. พิจารณาสรรหาบุคลากร เพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและ การจัดการสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน (10 ข้อ)


1. สถานการณ์ใดทำให้โรงเรียนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

2. ภายใต้บริบทของการติดเชื้อโควิด-19 การเปิดเทอม หมายถึง

3. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเปิดภาคเรียน

4. หากมีการปล่อยปละละเลย ไม่วัดไข้บุคคลก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษา จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติข้อใด

5. หากครูต้องกักตัว 14 วัน จะไม่ถือเป็นการขาดงาน

6. หากนักเรียนไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใช้ โรงเรียนจะต้องทำอย่างไร

7. ข้อใดเป็นมาตรการหลักในการรักษาความปลอดภัยจากการติดเชื้อ

8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

9. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

10. ข้อใดคือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ส่งข้อมูลการเรียน

บันทึกข้อมูลการเรียนและไปยังแบบเรียนถัดไป